Tin mới
Văn Bản mới
3. Đoàn thanh niên


1. Nhiệm vụ của đoàn thanh niên 

Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Hội LHTN, Hội sinh viên Việt Nam…nhằm đưa thanh niên vào trong tổ chức của Hội và Đoàn cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nuớc Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, công bằng, xã hội văn minh theo định hướng XHCN.

Giáo dục lý tưởng XHCN cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng. Mảng hoạt động giáo dục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của Đoàn - đối tượng giáo dục chủ yếu là đoàn viên, thanh niên - lực lượng to lớn, có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, suy cho cùng là hình thành bộ mặt nhân cách con người trong xã hội mới phù hợp với đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Nội dung công tác giáo dục rất phong phú, bao gồm:

- Giáo dục chính trị tư tưởng.

- Giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Giáo dục luật pháp, lối sống, nếp sống.

- Giáo dục về khoa học kỹ thuật công nghệ, về DS - SK - MT.

- Giáo dục về phát huy, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

- Giáo dục truyền thống Cách mạng.

Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa NQ và đường lối của Đảng vào trong cuộc sống. Đoàn TNCS là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc tạo sinh lực mới cho Đảng. Quán triệt tinh thần công tác xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, lấy xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đoàn thanh niên phải là lực lượng nồng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, tích cực hưởng ứng cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI lần 2. 

2. Thông tin nhân sự Đoàn thanh niên :
 Bí thư đoàn thanh niên

Nguyễn Minh Xuân

Trình độ : Đại học

Chuyên môn :

Nhiệm vụ được giao : Bí thư đoàn thanh niên

Email :

DĐ: 01669440610 
 Phó bí thư

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP lý

Nhiệm vụ được giao : Phó bí thư đoàn thanh niên

Email :

DĐ: 0989948289
 Ủy viên

 Bùi Thị Dung

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP Văn

Nhiệm vụ được giao : Ủy viên đoàn thanh niên

Email :

DĐ: 01649831545