Tin mới
Văn Bản

6. Tổ giáo vụ

1. Chức năng- nhiệm vụ :

Tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch dạy và học; kế hoạch liên kết đào tạo hàng năm;  khảo sát nhu cầu học tập của xã hội, ngành, nghề và loại hình đào tạo, tổ chức tuyển sinh mở lớp.

Tham mưu cho Giám đốc trình các cấp có thẩm quyền về trình tự, văn bản, thủ tục mở các lớp liên kết đào tạo theo đúng qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo, các văn bản pháp qui của Nhà nước cũng như các qui định của Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh về liên kết đào tạo;

 Khảo sát điều tra nhu cầu học tập của nhân dân trong huyện, tham m­ưu cho  Giám đốc mở các ngành học đáp ứng nhu cầu xã hội.

 Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch học tập cho từng năm, từng kỳ đối với các lớp

Tổng hợp kế hoạch giảng dạy của các trư­ờng liên kết theo từng kỳ, từng năm; tổng hợp nhu cầu phòng học và các thiết bị dạy học trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện

 Quản lý nền nếp dạy, học và kết quả đào tạo của các lớp học trong Trung tâm. Thực hiện qui chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các quy định của các trường liên kết, các qui định của Trung tâm .

 Chủ động phối hợp với giáo viên các trư­ờng liên kết trong việc tổ chức học, thi học phần, công tác quản lý lớp học; chủ động đề xuất với Giám Đốc về chủ trương và các phương án chỉ đạo chuyên môn cụ thể.

 Quản lý các loại hồ sơ: Mở lớp, kết thúc khoá học tất cả các lớp trong Trung tâm, hồ sơ học viên, sinh viên, kết quả học tập của các lớp liên kết đào tạo.

Thực hiện các loại báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất thuộc lĩnh vực quản lý

2. Thông tin nhân sự tổ Giáo vụ :

 Tổ trưởng

Hà Thị Hương Quế

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP ngoại ngữ

Nhiệm vụ được giao : Phụ trách hoạt động chung của tổ -  Quản lý tổ  - Dạy môn ngoại ngữ

Email : quehth@gmail.com

DĐ: 0981216938 
 
Tổ viên

Nguyễn Thị Mai

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP Sinh học

Nhiệm vụ được giao :  Quản lý hồ sơ – lên thời khóa biểu

Email :

DĐ: 0984937616

 
Tổ viên


Nguyễn Minh Xuân

Trình độ : Đại học

Chuyên môn :

Nhiệm vụ được giao : Lên thời khóa biểu – dạy nghề phổ thông

Email :

DĐ: 01669440610